מדיניות פרטיות- אתר המדרסה

מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של ה”מדרסה”- בית ספר לערבית (ע”ר)- עמותה.

המדרסה-בית ספר לערבית (ע”ר)- עמותה ו/או מי מטעמה- (“מדרסה“).

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שכתובתו https://madrasafree.com (“האתר“) והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל אמצעי תקשורת.

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר באופן מידי.

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

א. איסוף ושימוש במידע

אזורים שונים באתר, לרבות השירותים השונים המוצעים דרכו, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי (כגון שם, מגדר, גיל, עיר מגורים, רמת השכלה, מספר טלפון ונייד, דואר אלקטרוני ועוד). שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

הנך נותן הסכמתך למדרסה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך, שייאסף במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה למדרסה – בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, בין היתר, היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה) (“המידע“) – במאגרי המידע של החברה.

הנך נותן הסכמתך לכך שהמדרסה תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר,למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.

יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות.

בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, מדרסה רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, בין היתר גם על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין מדרסה; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של המדרסה ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.

ככל שמדרסה תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, המדרסה תהיה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור.

כחלק מתפעול שוטף של האתר, המדרסה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”. יחד עם זאת, המדרסה איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר,והמדרסה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריותך הבלעדית והמדרסה לא תישא כל אחריות בגין הכניסה ו/או שימוש כאמור. המדרסה ממליצה לך לבדוק את תנאי השימוש באתר המקושר בטרם כל פעולה ו/או העברת פרטים אישיים באתר המקושר.

הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (“חוק התקשורת”) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) מהמדרסה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מהמדרסה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל מהמדרסה.

ב. זכות עיון במידע ומחיקת מידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל עת, במידע אודותייך המוחזק במאגרי המידע של המדרסה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). יובהר כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המדרסה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף ‎33″בתנאי השימוש” (“סעיף 33“).

אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות למדרסה באמצעות הדוא”ל באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף ‎33האמור. המדרסה תתייחס לבקשתך ותפעל בהתאם להוראות הדין.

בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור ישיר או פרסומות, עליך להודיע למדרסה על כך בכתב באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף ‎‎33האמור. במקרה כאמור, מדרסה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

תשומת לבך – המדרסה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ולקבל מוצרים במקרה שתבקש את הסרתך כאמור.

ג. אבטחת מידע

המדרסה תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. המדרסה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

לתשומת לבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

גלישה או שימוש באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריותך בלבד. המדרסה ממליצה לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

מדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך משימוש באתר.

ד. כללי

על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהאסמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

דרכי ההתקשרות עם המדרסה:

אי-מייל:  [email protected]

טלפון: 050-282-7200

או בכתב לכתובת: רמב”ן 39 ,ירושלים עבור “עמותת מדרסה – בית ספר לערבית (ע”ר)”.

במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.

המדרסה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

המדרסה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (“שינוי”) של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

PRIVACY POLICY—MADRASA WEBSITE

The Privacy Policy on the internet site of Madrasa—School for Arabic (Registered Amuta (NPO))—Amuta.

Madrasa—School for Arabic (Registered Amuta (NPO))–Amuta and/or anyone on its behalf—(“Madrasa”).

Please read this document carefully, which details the Privacy Policy on the internet site whose address is https://madrasafree.com(“the Site”) and which constitutes an integral part of the Terms of Use of the Site.

ThePrivacy Policy applies to any viewing and/or Use of the Site, by any means of communication.

In so far as you do not agree with any of the terms and conditions of this Privacy Policy below, please stop using the Site immediately.

That stated in this Privacy Policy has been drafted in the masculine gender for the sake of convenience only, and all that stated herein is directed to both genders.  Likewise, all that stated in this Privacy Policy in the singular, shall includethe plural, and vice versa.

A. Collection and Use of Information

Different areas on the Site, including the various services offered through it, might be subject to the registration and submission of personal details and information (such as name, gender, age, city of residence, education level, telephone and mobile number, electronic mail, etc.).  Pay attention!  You are not obliged, by law, to submit such personal details and information.  Your submission of them depends solely on your consent and free will—however, the submission of erroneous details, or the failure to provide full details as required, might prevent you from completing the registration process or using some of the services offered on the Site, affect the quality of the service that is given to you or the possibility of receiving it as well as affect the ability of communicating with you, to the extent required.

You consentto Madrasa collecting and retaining information relating to youthat will be amassed when you use the Site and/or in any other frameworkconnected to Madrasa—regardless if submitted directly by you or if receivedor generated indirectly (including, among other things,browsing history, consumption habits, information or publications read on the site, internet pages viewed, location of the computers, IP address, etc.) (the“Information”)—on the databases of Madrasa.

You agree that Madrasa may collect and generate the Information and use the Information, in order to facilitate your Use ofthe Site, for marketing and selling purposes, for making offers, establishing contact, sending updates, face recognition, verification of details, improving the service, rendering services, direct mailing, encouraging acquisition, analysing and processing the Information, segmentation and statistical research as well as for business purposes and advertising and marketing needs.

It should be emphasized that you need not consent to such use,or to the submission and/or collection and/or generation of the Information and with regard to any Use of the Site, you willingly agree to provide full information, to any use being made of it and to it being transferred, all as detailed in this Privacy Policy.

In addition to the Purposes of Use as detailed in this Privacy Policy and/or in the Terms of Use, and without derogating from them, Madrasa may use the Information and transfer it to third parties, in its discretion, among other thingsalso in order to comply with the provisions of law, including any statute, law, treaty, ordinance, regulation, writ, official order, administrative order, circular and/or directive/guideline of any governmental or regulatory body whatsoever; in the event of any complaint and/or request in connection with Use of the Site and/or in order to deal with security issues and/or technical problems with the system; in the event of any legal or business dispute between you and Madrasa; in order to respond toclaims of third parties; in order to protect the proprietary rights of Madrasa and/or users of the Site; in circumstances in which Use of the Site was made contrary to that stated in the Terms of Use and/or contrary to the provisions of any law and for the purpose of making changes to the Site and improving it.

In so far as Madrasa shall act to implement a structural change, transfer of control,sale of its activity, merger, etc., with a third party, Madrasa shall be entitled to transfer all Information in its possession to such third party.

As part of the ongoing operation of the Site, Madrasa uses cookies that serve, among other things, to verify details, match the user’s preferences and collect statistical information. It should be clarified that your permission will not be requested prior to such use.  You may, at any time, clear/delete the cookies from the browser or set it so that it will refuse to use cookies.   Nevertheless, Madrasa does not guarantee that such acts will facilitate proper browsing of the Site and it may block and/or not provide services in cases in which such acts were taken.

The Site contains links to other internet sites.  It should be clarified that the Privacy Policy detailed in this document, applies only with respect to the Site, and Madrasa is not responsible for the privacy policy of such other internet sites. Accessing the linked sites is your sole responsibility and Madrasa shall not bear any responsibility for such access and/or use.  Madrasa recommends that you check the Terms of Use on the linked sites prior to taking any action and/or transferring personal details on the linked site.

You confirm that you agree to receive advertising material as stated in section 30A of the Communications Law (Bezeq and Transmissions), 5742-1982 (“the Communications Law”) and to also receivedirect mail in accordance with the Consumer Protection Law, 5741-1981 (“the Protection of Privacy Law”)from Madrasa.

Without derogating from the generality of the foregoing, you agree and confirm to receive updates, benefits, specials, advertisements, marketing material, direct mail and/or offers for the purchase of products or services from Madrasa and/or third parties by cellphone, e-mail, facsimile, automatic dialling system, electronic mail, short messaging service and/or by any other communication means, all the foregoing from Madrasa.

B. Right to Peruse Information and Deletion of Information

In accordance with the Protection of Privacy Law, you may peruse, at any time, Information about you that is retained in Madrasa’s databases (whether by yourself or through someone authorised by you in writing or by your legal guardian).  It should be clarified that Information that has not been identified cannot be perused (namely, Information that was collected and/or retained, without specific identification).  In order to peruse Information, you should contact Madrasa by any of the communication means detailed in section 33 of the Terms of Use (“Section 33”).

If it transpires from your perusal of Information that it is incorrect, incomplete, unclear or not updated, you may contact Madrasa by email using any of the communication means detailed in Section 33 as aforesaid. Madrasa will attend to your request and act in accordance with the provisions of the law. 

Should you decide that you no longer wish to receive direct mail or advertising material, you must notify Madrasa about this in writing by any of the communication means detailed in said Section 33.  In such case, Madrasa will remove you from the mailing list, all in accordance with the Communications Law and the Protection of Privacy Law.  Note—Madrasa may prevent you from using the Site and receiving products should you wish to unsubscribe as aforesaid.

C. Information Security

Madrasa shall make every effort to protect the information on the Site, as is customary and acceptable on sites of this nature.  Madrasa makes no promise and gives no guarantee that its databases, including Information submitted by you, will not be breached and that such Information will reachan unauthorised third party and that for so long as it will implement reasonable measures, it will not be liable for any damage, of whatsoever type or nature, that will be caused to you due to a breach of its databases and/or the Site and/or its computers.

Note that Use of the Site and/or of content uploaded onto the Site and/or of sites and/or of content related to them, might expose you to risks associated with use of the internet, including computer and/or mobile telephone intrusion, viruses, malicious software, etc.

Browsing or using the Site and/or any use or perusal of content uploaded onto the Site and/or onto sites and/or content related to them, is your sole responsibility.   Madrasa recommends that you install adequate protection and security software, prior to using and/or accessing the Site.

Madrasa shall not be liable for any direct or indirect damage of whatsoever kind or nature that may be caused to you from Use of the Site.

D. General

This Privacy Policy shall be governed by Israeli law and shall be construed accordingly.   The competent courts of Tel Aviv-Jaffa will be vested with jurisdiction with regard to any matter stemming from this Privacy Policy.

Use of the Site and browsing it constitutes your agreement with all that stated in this Privacy Policy.

Means of communication with Madrasa:

E-mail: [email protected]

Telephone: 050-282-7200

or in writing to theaddress: 39 Ramban Street, Jerusalem for “Madrasa Amuta—School for Arabic (Registered Amuta)”.

In the event that it will be determined by a competent court that any provision of this Privacy Policy is unlawful and/or invalid and/or unenforceable, whether in whole or in part, then in so far as the competent court shall make such determination, only such provision or (as applicable) only part of it, will be void, and will not be deemed as affecting the other provisions of this Privacy Policy, all ofwhich will remain in effect and be binding on you.

Madrasa will not be liable for any direct or indirect damage of whatsoever nature that will be caused to you or anyone on your behalf, if any Information about you will get lost, or will fall into the hands of a hostile person and/or if any unauthorised use will be made of it.

Madrasa may and can modify (by amending, deleting, removing, downloading, adding, including the addition of new terms and conditions) (“Change”) this Privacy Policy on the Site, from time to time and in its sole discretion.  Use of the Site and/or of the systems will be subject to the new terms and conditions of this Privacy Policy following the Change and, therefore, you must read this Privacy Policy every time you use the Site.

דילוג לתוכן